Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Privacy beleid

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd en met welk doel

Wanneer u client wordt bij Van Sambeek Fysiotherapie nemen we uw persoonlijke gegevens op in onze administratie en legt uw fysiotherapeut een electronisch patienten dossier (EPD) over u aan. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in dit EPD opgeslagen. Dit is een wettelijke plicht. Uw EPD bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Alleen u persoonlijke fysiotherapeut(en) en de medewerkers van Van Sambeek Fysiotherapie die direct betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die ze beroepshalve vernemen. Nadat de client behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd (15 jaar) dat alleen de hierboven eerer genoemde beperkte groep mensen dee gegevens in kunnen zien. Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u dit aan ons aangeven.

Op welke wijze worden persoonsgegevens verkregen

Bij het aanmeldproces krijgen wij van u uw geboortdatum en geboortenaam via uw huisarts en/ of specialist. Daarnaast vragen we u om u te identificeren. Ons computersysteem voldoet aan strenge beveiligingseisen waardoor we via een beveiligde koppeling uw overige gegevens op kunnen vragen, zoals NAW en BSN gegevens. Daarna kunnen we een controle doen op uw verzekeringsgegevens.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt en met welk doel

Van Sambeek Fysiotherapie verstrekt alleen informatie over u aan uzelf. Ook na overlijden kunnen wij de gegevens niet openbaar maken. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming hebben gegeven. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld naaste familieleden en uw huisarts. Wij leggen alle verleende toestemmingen vast in uw dossier. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12-16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd, als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Qualiview

Na uw toestemming mogen wij uw medische gegevens via een speciaal beveiligd electronisch uitwisselingssysteem versturen. Het electronishc uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde login, kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd. Uw emailadres gebruiken wij voor digitaal factureren, als uw zorgverzekeraar uw rekening niet betaald en voor ons patienttevredenheidsonderzoek via Qualiview. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u een email sturen aan fysio@fysiotherapievansambeek.nl

De informatie kan anoniem verstuurd worden of met uw naam en toenaam. Betrokkenen waar uw persoonsgegevens wel naar worden verstuurd, is als wij declareren naar uw zorgverzekeraar, als wij een huisarts naar uw huisarts willen versturen, of als wij u uit willen nodigen om deel te nemen aan een patienttevredenheidsonderzoek (Qualiview).

Geanonimiseerd kunnen wij uw gegevens versturen met de volgende partijen;
Wij nemen deel aan de landelijke database fysiotherapie (LDF). De gegevens worden geanonimiseerd doorgegeven, uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die verzameld worden zijn: geboortejaar, geslacht, behandelgegevens, de klacht waarvoor u behandeld wordt, de soort behandeling, de tijdsduur van de behandeling en de meetinstrumenten gebruikt tijdens de behandeling. Om te bepalen wat de effectiviteit van de behandelingen is worden bovengenoemde gegevens gebruikt om een vergelijking te maken met het landelijke gemiddelde. Op basis van deze vergelijking bepalen wij binnen onze praktijk welke verbeterpunten noodzakelijk zijn. Acties op deze verbeterpunten moeten resulteren in verhogen van de kwaliteit van de zorg die wij aan u leveren.

De auditoren, die ons eens per jaar bezoeken en toetsen op onze pluscriteria, hebben inzage nodig in een aantal geanonimiseerden dossiers. Dit gebeurd anoniem; uw naam en contactinformatie zijn hierbij niet zichtbaar. Ook heeft de auditor een beroepsgeheim en mag geen gegevens naar buiten brengen.

Door met ons een behandelrelatie aan te gaan, gaat u akkoord met uitwisseling van de gegevens en ons privacybeleid zoals hierboven beschreven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven bij onze receptioniste, fysiotherapeut of een email sturen naar fysio@fysiotherapievansambeek.nl